Password
Username
logo
เพื่อความสะดวกในการเลือกชมสถานที่ท่องเที่ยวคุณสามารถเลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆได้

ท่องเที่ยว:สถานที่ท่องเที่ยวไทย มหัศจรรย์ด้ามขวานทอง ศิลป์แผ่นดิน ใต้ฟ้าพระบารมี

อนึ่งทราบในพระราชหฤทัยว่า การพระราชทานเบี้ยหวัดนี้ เป็นมงคลอันใหญ่
มีพระราชกำหนดและบทพระอัยการสำหรับประเทศกรุงสยาม แต่ครั้งกรุงเทพทวาราวดีกรุงศรีอยุธยา
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจ้าจอมมารดาเรียม)
วันพืชมงคล หรือวันพระราชพิธีพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นประเพณีไทยพระราชพิธีที่มีการสืบทอดกันมาแต่โบราณ
ประเพณีไทยพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกนั้น มีมาตั้งแต่สมัยโบราณดังที่ปรากฎหลักฐานในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชว่า
ประเพณีไทยมอบกุญแจเมืองที่ลานพลับพลาเจษฎาบดินทร์ตรงศาลาเฉลิมไทยเก่า มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ และเป็นประเพณีไทยหรือเป็นประเพณีที่เรารับมาจากชาติตะวันตก
กรมพระบวรราชวังฯเสด็จพระราชดำเนินขึ้นมาพระราชทานพระกฐินอยู่บ้าง มาจนถึงปีจอจัดวาศก จุลศักราช ๑๑๖๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามในรัชกาลเป็นปฐม ได้ทรงพระกรุณาโปรดตั้งให้เป็นขุนนางมียศฝ่ายสยาม ว่าพระยาราชกัปตันนาย ๑
ประเพณีไทยพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งเริ่มจัดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ คือเอาข้าวเปลือก ถั่ว งา และพืชพันธุ์ ธัญญาหารต่างๆ มารวมพิธีไว้
บทความ เรื่องประเพณีไทยการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนี้ เขียนโดยหม่อมหลวง ปีย์ มาลากุล
การพระราชพิธีต่างๆ ซึ่งเป็นขัตติยราชประเพณีไทยแต่โบราณ มีแบบอย่างสำหรับธรรมเนียมบ้านเมืองสืบต่อมาทุกแผ่นดิน นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การประกอบขัตติยราชประเพณีไทย อันเป็นพระราชพิธีที่ถูกต้องตรงตามธรรมเนียมและแบบแผนที่พระเจ้าแผ่นดินโปรดพระราชทานเป็นพิธีใหญ่แก่พระราชโอรสพระราชธิดาในพระบรมราชวงศ์
วันขึ้นปีใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีพิธีต่างๆตามประเพณีไทย คือมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและการพระราชพิธีประจำเพื่อให้เกิดสวัสดิมงคล
ในกฎมนเทียรบาลตอนหนึ่งกล่าวว่า “เดือน๑ พระราชพิธีไพศาขะจรดพระนังคัล เจ้าพระยาจันทกุมาร ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประเพณีไทยการแสดงโขนประกอบด้วยศิลปิน ๔ จำพวก คือ ผู้แสดง คนพากย์ และเจรจา ผู้ขับร้อง และนักดนตรี
ประเพณีไทยการกระทำสัตย์ปฎิญาณสาบานตนตามที่ได้เคยมีมาแล้วช้านานนับเป็นร้อยๆปี
เมื่อแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนั้น พระราชทรัพย์ขัดสนเงินท้องพระคลังจะแจกข้าราชการไม่พอ

ชนิดข้อมูล
คำค้น
หมวดหมู่
พื้นที่
ประเพณีไทยคนไทยเราที่รักชาติ รักแผ่นดิน รักมรดกของบรรพบุรุษที่สร้างมาด้วยเลือดเนื้อ ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย


 
ประเพณีไทย

พระใหม่

ติดต่อโทร 093-275-7474  เสื้อยืดมือสอง